Politikalar

Grebo, 2003 yılından beri onlarca sektörde
binlerce ürün ile birlikte büyümeye devam ediyor.

Grebo Otomotiv A.Ş. sahip olduğu IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EN 3834 / EN 15085 entegre yönetim sistemlerine uyarken, müşteri isteklerine bağlı kalarak;

 • Şirket misyon ve vizyonuna uygun hareket etmeyi,
 • Müşterilerin talep ve beklentilerini anlayıp, uygun şekilde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Hizmet ve yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde, mevcut kalite yönetim sistemlerinin şartlarını yerine getirmeyi, belgelendirmeyi, dokümante etmeyi ve sürekli iyileşmesini sağlamayı,
 • Sunduğumu hizmet ve yönetim faaliyetlerin de ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uyum sağlamayı,
 • Tüm çalışanlarını entegre kalite yönetim sistemleri konularında bilinçlendirmeyi, politika ve uygulamaları hakkında bilgilendirerek farkındalık yaratmayı
 • Kalitenin bir ekip işi olduğu bilinci ile çalışanların gelişimini sürekli destekleyen eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlamayı,
 • Şirket kalite hedeflerinin oluşturulmasını, periyodik olarak gözden geçirmeyi, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle kontrol altına almayı taahhüt eder.

Grebo, kurumsal bilginin hem kendisi hem de paydaşları açısından son derece mühim olduğunun bilincindedir. Bu sebepten dolayı, bünyesinde ISO 27001 standardının gerekliliğine bağlı kalan, yaşayan ve sürekli gelişen bir Bilgi Güvenliği Sistemi kurmuştur.

Grebo, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardını uygulayarak; varlık envanterindeki tüm bilgilerin varlığını, bütünlüğünü, gizliliğini ve erişilebilirliğini sağlamış ve güvence altına almıştır.

Bilgi Güvenliği Sistem faaliyetlerinde;

 • Risk analizleri ile süreçlerindeki devamlılığı ve sürekli iyileşmeyi,
 • Yasalar ave üçüncü taraflar ile yapılan sözleşme şartlarına tam uyum sağlamalayı,
 • Kendi personelinin de bu sistemin bir parçası olup, BGYS’ye etkin katılımını, farkındalık ve güvenlik gereksinimlerine uyumlarının en üst seviyeye çıkarmalarını sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği ihlal olaylarını en aza indirmeyi ve bu olaylardan kazanılan tecrübeyi fırsata çevirmeyi amaçlamakta ve taahhüt etmektedir.

GREBO OTOMOTİV A.Ş. tüm faaliyet aşamalarında idari ve saha çalışanları ile iş amaçlı ofis ve saha ziyaretinde bulunan ziyaretçileri için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kaza ve kayıpların önlenmesini/en aza indirilmesini hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda;

 • Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği politikası oluşturur ve bu doğrultuda gerekli düzenlemeleri sağlar.
 • Kuruluşta yürütülen faaliyetlerde yürürlükteki iş kanunları ve yasal gereklilikleri uyumu sağlar.
 • Faaliyetlerde değişen ve gelişen koşullar göz önünde tutularak gerekli güncellemeleri sağlar, bu güncellemeleri sağlarken çalışanlarının görüşlerini ve önerilerini öncelikle göz önüne alır.
 • Çalışanları ve ziyaretçileri için kuruluş faaliyetleri esnasında oluşabilecek tehlikeleri en aza indirmek için koruyucu ve önleyici tedbirleri alır.
 • Kuruluş faaliyetlerinden ve işyeri dışından kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirler ve bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutulması için gerekli aksiyonları belirler.
 • Kuruluş için çalışanlar ve ziyaretçileri tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini periyodik olarak düzenler.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak için düzenli iç ve dış denetimlerin yapılmasını sağlar. Belirlenen KPI ‘ları (kilit performans göstergelerini) periyodik olarak gözden geçirerek sürekli iyileştirme ve bu sayede, ramak kalaları, yaralanmaları, iş hastalıklarını önlemeyi taahhüt eder.

GREBO OTOMOTİV A.Ş. üretim faaliyetlerinde yürürlükteki çevre mevzuatları gerekliliklerine uygun olarak;

 • Kuruluşta yürütülen faaliyetlerde yürürlükteki çevre mevzuatı yasal gerekliliklerine uygunluğun sağlanması; Bu kapsamda gerekli izinlerin alınması ve güncel tutulması, hava emisyonları, su kirliliği kontrolü, çevresel gürültü konularında ilgili mevzuatta belirtilen şartların yerine getirilmesi,
 • Tüm çevre mevzuatı, atık yönetimi, çevre bilinci, sıfır atık, küresel iklim değişikliği, enerji verimliliği konularında eğitimler vererek işletme personelini bilinçlendirmek,
 • Kuruluş faaliyetleri kapsamında oluşan evsel ve endüstriyel atıkların, atık azaltımının sağlanamadığı noktada doğru kaynakta ayrıştırılmasını sağlayarak azaltılmasını sağlamak; Atıkların geçici depolanmasını mevzuat hükümleri doğrultusunda organize etmek, organizasyon sonucunda oluşan atıkları lisanslı geri dönüşüm tesislerine göndererek döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak,
 • Kimyasalların depolanması, kullanımı ve nihai atık durumuna kadar tüm süreci çevreye zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirmeyi,
 • Tüm bu konularda aksiyonları periyodik olarak gözden geçirerek iyileştirmeleri değerlendirecek planlamalar yapmayı taahhüt eder.

Mevzuat hükümleri dışında GREBO OTOMOTİV A.Ş. toplumun ve paydaşlarının beklentilerini dikkate alarak;

 • Etkin bir çevre yönetim sistemi kurarak çevresel risk ve fırsatların değerlendirilmesini sağlamak,
 • Üretim faaliyetleri kapsamında mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir malzemeleri tercih eder,
 • Su ve enerji tüketimini azaltarak; Doğal kaynakların korunması için etkin bir strateji geliştirir,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik verir, alternatif yakıt tercihlerini periyodik olarak gözden geçirerek verimli olanları tercih eder,
 • Kuruluş, çalışmalarında tercih edeceği taşeronların etkin bir çevre stratejisine sahip olup olmadığını ve çalışma ortaklarının; Çevre sağlığı konusunda alınan önlemleri bir değerlendirme kriteri olarak benimser,
 • Gönüllü olarak başlattığı projelerle küresel iklim değişikliği üzerindeki etkisini izlemek için sera gazı emisyonlarını takip eder, doğru oluşturulmuş bir envanter ile uluslararası standartlara uygun kurumsal karbon ayak izini azaltmaya yönelik stratejiler geliştirir ve uygular. Bu uygulamalarda dekarbonizasyon ve net sıfır hedefleri belirleyicidir,
 • Çevre yönetim sistemini periyodik hedefler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Otomotiv, Raylı Sistemler ve Enerji Sektöründe alüminyum parça üretimi çözüm ortaklığı yapan Grebo Otomotiv Sanayi A.Ş. olarak şirketimizi başarıya götüren en önemli faktörün çalışanlarımız olduğunun ve çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Uluslararası İnsan Kaynakları trendlerini takip ederek, çalışan deneyimi ve çalışan esenliğini benimsiyor, dinamik yapımızla hayata geçirerek takım arkadaşlarımıza daima en iyiyi sunmayı ve sürdürülebilirlik içerisinde desteklenerek, gelişimlerini önceliklendirmeyi şirket kültürü haline getiriyor, uyguluyor ve güncelliyoruz.

Bu doğrultuda proses ve yönetim süreçleri odağımızda İnsan Kaynağı bilincini önceliklendirerek;

 • Benimsediğimiz ilke ve sorumluluklarımız ile İş Sağlığı ve Güvenliği farkındalığını arttırıyor, eğitimlerimizi çeşitlendiriyor ve her prosese uygun kişisel koruyucu donanımlar ile sahada güvenlik hedefimizi koruyoruz.
 • Takım arkadaşlarımız ve şirket yönetim karar mekanizması arasında karşılıklı güven, anlayış ve iş birliğini etkin İletişim ve İlişki Yönetimi ile sürekli geliştiriyoruz.
 • Şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda değişen dünya koşullarına ve iş sistemlerine uyum sağlayabilecek katılımcı ve öğrenen organizasyonlar oluşturarak hedeflerimize ilerliyoruz.
 • Takım arkadaşlarımızın performanslarını en verimli şekliyle kullanılmasını sağlamak için, işin gereklerini ve bireysel edinimlerini dikkate alarak Yetenek İşe Alım modeli ile ekiplerimizi oluşturuyoruz.
 • Sürecin yetkinlikleri ile ekip arkadaşımızın yetenek ve beklentilerini şirket hedefleri ile birleştirerek çok yönlü gelişimlerine fırsat sunan Yetenek Yönetimi programlarımızı sürekli olarak güncelliyoruz.
 • Yetkinlerin ve iş değerlemelerinin objektif koşullarda yapılarak adil ve dengeli, uluslararası uygulanabilirliği olan Ücret Yönetim modellemeleri ve takımlarımıza özgün esnek yan haklar ile ekip arkadaşlarımızın sosyo-ekonomik dengesini gözetecek trendleri oluşturuyoruz.
 • Grebo ’da gelişimin her zaman çok yönlü olmasını hedefliyoruz ve ilk iş birlikteliğimiz ile başlayan Eğitim Yönetimi modelimizde, teknik ve mesleki gelişimi desteklemekle yetinmiyor, bireysel gelişimler hedefleri için kişiye özel planlar oluştururken, yetkinlik geliştirme ve Kalite anlayışımızı tüm ekiplerimizde yaygınlaştırma amacıyla yenilenen etkin eğitim programları oluşturuyor, uyguluyoruz.
 • Ekiplerimizin sosyal iletişim ve gelişim faaliyetlerinde Çalışan Deneyiminin önemini biliyor ve tüm takım arkadaşlarımızın dahil olduğu atmosferde stratejilerimizi oluşturuyoruz. Stratejilerimiz için ihtiyaç duyacağımız Çalışan Esenliği farkındalığımız ile motivasyon ve kurum bağlılığı kültürümüzü şekillendiriyoruz.
 • Grebo ‘da başarının birçok dinamiği vardır. Bireysel, Takımsal, Süreçsel ve Stratejik Yetenek Performans Yönetimimiz ile çok boyutlu ölçerek ihtiyaç analizi sağlıyor ve programlıyoruz.
 • Yolculuğumuz boyunca çeşitli fonksiyonlarla takım arkadaşlarımızın edinimlerini yakından takip ediyoruz, Terfi ve atamalarda fırsat eşitliğini gözetiyor, objektifliğe dayalı Kariyer Yönetimimiz ile önceliği ekiplerimize veriyoruz. Grebo ‘da Kariyer tek yönlü değildir! Takım arkadaşlarımızın ilgi istek ve yetkinlikleri kapsamında kendisine özel modeller oluşturarak hedefine ulaşması için her zaman destek oluyoruz.
 • Açık kapı kültürümüz kapsamında tüm çalışanlarımızın görüşlerini, düşüncelerini ve süreç iyileştirme çözümlerini etkin şekilde değerlendiriyoruz. Tüm Öneriler fizibilite ekipleri kuruyor ve sonuçlandırıyoruz. Paydaşlıkların sürekliliğini sağlamak amacıyla Ödüllendirme çalışmalarımızı geliştiriyoruz.

 

 

Grebo Otomotiv olarak politikalarımızı sürekli gözden geçiriyor, ihtiyaç doğrultusunda güncelliyor, geliştiriyor ve sürekli iyileştirildiğini taahhüt ediyoruz.

Bize Ulaşın

+90 (312) 815 14 53

Çalışma Saatleri

Grebo'nun haftaiçi, haftasonu ve özel günlerde çalışma saatlerini inceleyin.

Grebo'da Kariyer